کاربردهای سیستم تلفن گویای فارسیکام در شرکت های بیمه


در تمامی شرکت های بیمه کارها و فعالیت هایی به صورت روتین انجام می گیرد که یک سیستم تلفن گویای خوب به خوبی از عهده انجام آنها برخواهد آمد. باید گفت که منافع حاصل از بکارگیری سیستمهای تلفن گویا در شرکتهای بیمه هم عاید خود شرکت بیمه و هم بیمه شده گان (مشتریان ) آن می شود. بیمه شدگان به راحتی و  از هر مکانی، با هر وسیله ارتباطی اعم از تلفن ثابت یا موبایل قادر به پیگیری وضعیت مورد خود خواهند بود.
برخی از فعالیت های قابل انجام در شرکت های بیمه از طریق یک سیستم تلفن گویا:
ادامه مطلب…